Mehrangarh Fort

Mehrangarh Fort

113 KM
Mehrangarh Museum

Mehrangarh Museum

110 KM
Umaid Bhavan Palace

Umaid Bhavan Palace

107 KM
Jaswant Thada

Jaswant Thada

113 KM
Balsamand Lake

Balsamand Lake

118 KM
Jodhpur Ghantaghar

Jodhpur Ghantaghar

110 KM
Mandore

Mandore

111 KM
Ganesh Temple

Ganesh Temple

109 KM
Guda Bishnoi Village

Guda Bishnoi Village

122 KM
Udai Mandir

Udai Mandir

110 KM
Zenana Mahal Jodhpur

Zenana Mahal Jodhpur

115 KM
Om Banna Temple

Om Banna Temple

118 KM